Yavapai/Navajo Sunrise Ski Trip -- Feb 20-22, 2004 - chandler-guides