Yavapai/Navajo Sunrise Ski Trip -- Jan 7-9, 2005 - chandler-guides